Javni poziv

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup City-light-a oglasnih prostora u nadstrešnicama na autobusnim stajalištima

14.10.2016.

Predmet javnog poziva za zakup City-light-a oglasnog prostora u nadstrešnicama na autobusnim stajalištima, područje cijele Varaždinske županije uz državne, županijske i lokalne ceste
Rok za podnošenje ponuda: 21. listopada 2016. godine do 12 sati.

Najniža cijena za zakup City- light-a oglasnih prostora je 4.500,00 kuna mjesečno, odnosno 54.000,00  kuna godišnje.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu City-light-a poslovnog prostora u nadstrešnicama na neodređeno vrijeme, s tim da je rok na koji se sklapa ugovor o zakupu jedna godina (1) godina. Ugovor o zakupu City-light-a oglasnih prostora ugovorne strane mogu raskinuti pisanim putem  uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći primitkom pisane obavijesti o otkazu ugovora o zakupu. Ugovorom će se regulirati uvjeti korištenja oglasnih prostora.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno na adresu ili preporučenom pošiljkom na adresu:

VARAŽDINSKA AGENCIJA  ZA MARKETING I PROMIDŽBU d.o.o. u likvidaciji
Stanka Vraza 4,
42000 Varaždin
s naznakom:
"NATJEČAJ ZA ZAKUP City-light-a OGLASNOG PROSTORA U NADSTREŠNICAMA na području  Varaždinske županije“

Ponude predane neposredno na adresu tvrtke nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

 KONTAKT INFORMACIJE I RAZGLEDAVANJE CITY – LIGHT-a OGLASNIH PROSTORA
Za sva pitanja možete se obratiti na niže navedeni telefon ili e-mail.

Štefica Španić
Mobitel: 098/757-988
e-mail: stefica.spanic@zuc-vz.hr

Oglasni prostori se mogu razgledati dana 17. listopada 2016. u razdoblju od 10 do 11.30 sati i dana 18. listopada 2016. od 15 do 16.30 sati.

Opis City-light-a oglasnog prostora:
1. Oglasni prostori se nalaze u svim JLS-ima Varaždinske županije uz državne, županijske i lokalne ceste,
2. Mogućnost obostranog reklamiranja i jednostranog reklamiranja,
3. Dimenzije oglasnih prostora 1,185 x 1,75 m = 2m₂
 
NAPOMENE
4. Oglasni prostori se daju u zakup ukupno 321 pozicija na području Varaždinske županije
5. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude za Cityl-light-e oglasne prostore u iznosu od 2.500,00 kuna u korist Varaždinske agencije za marketing i promidžbu d.o.o. u likvidaciji na žiro račun broj IBAN: HR5924890041131200701, Vaba banka d.d. Varaždin pozivom na broj (upisati OIB Ponuditelja bez modela), a u opis obavezno naznačiti „JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE“.
6. Najpovoljniji ponuditelj mora u roku od 8 dana od potpisa ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bankarsku garanciju u visini 20% vrijednosti ugovorenog godišnjeg najma i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Varaždinske agencije za marketing i promidžbu d.o.o. u likvidaciji i plativu na "prvi poziv bez prigovora" kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
7. Zakupnik može obaviti uređenje poslovnog prostora (čišćenje staklenih površina oglasnih prostora) radi privođenja namjeni ali ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje oglasnih prostora.
8. Oglasni prostori se daju u zakup u postojećem "VIĐENOM STANJU". 
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

9. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registriranu tvrtku, obrt i pravne osobe.
10. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
11. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
12. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
13. Neće se razmatrati ponude:

• fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi,
• pravnih osoba koje nisu solventne,
• fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

14. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu 321 oglasnih prostora. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.
15. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
16. Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. u likvidaciji do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih oglasnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE
18. Svaka ponuda mora sadržavati: 

A.  Za fizičke osobe:
1. ime i prezime ponuditelja;
2. podatak o prebivalištu;
3. OIB;
4. presliku osobne iskaznice;
5. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.

B.  Za pravne osobe:
1. naziv ponuditelja;
2. sjedište osobe;
3. OIB;
4. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena; 
Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine koji ne može biti manji od početnog, a koji je naznačen u oglasu.
19. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
20. Izvornik ili presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.

• Izvornik ili presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
• Opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti.
• Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.
• Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.
• Ponudu i priloženu dokumentacija ne vraća se ponuditelju.
• Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.